Zásady ochrany osobních údajů

Účelem níže uvedených informací o zpracování osobních údajů je seznámit Vás s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji.

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla shromažďování a zpracování osobních údajů správcem údajů, který je definován níže. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tyto zásady popisují kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, způsob jejich využití, zpracování a ochrany. Uvádíme zde, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme. Seznámíme Vás s právy, které Vám jako fyzické osobě náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Agile Coders, s.r.o. se sídlem Vítězná 569/81, 360 01 Karlovy Vary, IČ 04734378, zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 32205.

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:

 • adresa pro doručování: Agile Coders, s.r.o., Karel Smutný, Na Krutci 84/17, 160 00 Praha 6
 • adresa elektronické pošty: info@scrumdojo.cz
 • telefon: +420 777 185 511

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně sdělujete, pokud:

 • se registrujete se na naši přednášku, školení či konferenci,
 • se registrujete do našeho newsletteru,
 • nám zašlete poptávku po našich službách,
 • s námi uzavřete smlouvu o poskytnutí služeb,
 • nám zašlete mail, kontaktujete nás telefonicky, případně jinou cestou.

Rozsah osobních údajů, které shromažďujeme, se vždy odvíjí od účelu, pro který údaje zpracováváme. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webových stránek, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webové stránky.

2.1 Osobní údaje získané prostřednictvím registračních formulářů

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též adresu, daňové identifikační číslo a IČ),
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

2.2 Osobní údaje získané přihlášením k odběru newsletteru

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa.

2.3 Osobní údaje získané na základě souborů cookies

 • IP adresa,
 • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému,
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web,
 • doba a počet přístupu na webovou stránku,
 • zda jste se registrovali ke školení a/nebo se přihlásili k odběru newsletteru.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 24 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

3. Účely využití osobních údajů

Shromážděné údaje používáme k těmto účelům:

 • pro odpovědi na Vaše dotazy a požadavky,
 • pro plnění smlouvy,
 • pro vedení účetnictví a jiných interních funkcí,
 • pro vyřizování reklamací a obhajobu právních nároků,
 • k dodržování platných zákonných požadavků, smluvních povinností a dalších oprávněných požadavků,
 • v souladu s výslovným souhlasem o využívání souborů cookies v plném nebo částečném rozsahu,
 • pro rozvoj, analýzu a zlepšování našich služeb.

3.1 Zpracování osobních údajů

Zpracování je vždy prováděno na základě právních důvodů, které zejména, nikoliv však výlučně, zahrnují:

 • souhlas nebo výslovný souhlas v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely,
 • povinnosti, které po nás požadují právní předpisy,
 • povinnosti vyplývající nám z uzavřené smlouvy. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů nezbytným předpokladem plnění. V případě, že by tyto informace nebyly poskytnuty, znemožnilo by to její plnění.
 • náš oprávněný zájem, který podrobněji popisujeme níže.

3.2 Oprávněný zájem

Pokud navštívíte web scrumdojo.cz zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat;
 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás.

Pokud projevíte zájem o naše služby a kontaktujete nás telefonickou nebo mailovou formou a/nebo vyplníte a odešlete rezervační formulář, zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy; splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem.

Pokud s námi uzavřete smlouvu o dodání naší služby, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy; splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem,
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb,
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání pěti let . V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce. Proti zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonního hovoru a e-mailu, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků; pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o dodávce služeb a Váš požadavek se vztahuje k této smlouvě, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi,
 • evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas,
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili,
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 2 let. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů poptávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání pěti let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.3 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba projevíte zájem o naše služby a vyplníte registrační formulář, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší registrace Vaše identifikační a kontaktní údaje.

Jestliže projevíte zájem o naše služby a vyplníte registrační formulář jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší poptávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s Vámi mohli o poptávce komunikovat,
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte jak telefonicky, tak e-mailem.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší poptávky, popř. vyřízení jiného smluvního požadavku.

Pokud u nás jako fyzická osoba projevíte zájem o zasílání newsletteru, zpracováváme Vaše kontaktní údaje za účelem plnění Vaší žádosti o naši službu. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme až doby, kdy projevíte nesouhlas se zasíláním těchto sdělení.

3.4 Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

V rámci zpracovávání osobních údajů uplatňujeme taková bezpečnostní opatření, kterými chráníme osobních údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Jsou to zejména tato opatření:

 • šifrování přenášených údajů,
 • elektronické zabezpečení,
 • omezení přístupových práv,
 • provádění bezpečnostních záloh,
 • antivirová́ ochrana.

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

5. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů nebo povinností popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zejména pro účetnictví případně marketingové činnosti využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé je zpracovávají pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. S těmito subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s právními a daňovými poradci, pokud je to potřebné k plnění našich právních povinností či obhajobě právních nároků.

5.1 Případy povinného zveřejňování osobních údajů:

 • pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem,
 • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění,
 • pokud bude zveřejnění nezbytné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě,
 • v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním.

6. Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme web upravovat tak, abyste ho mohli využívat co nejefektivněji.

Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Tyto cookies jsou označovány jako dočasné.

Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Těmto cookies se říká trvalé. Trvalé cookies slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webu.

6.1 Nezbytné cookies

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nazýváme nezbytné, jejich využití je pouze dočasné a nám pomáhají:

 • identifikovat vás i při opětovných návštěvách;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
 • se zajištěním bezpečnosti a ochraně Vašich dat, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytnout naše produkty a služby.

6.2 Analytické cookies

Tyto cookies jsou anonymní a nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu
 • vytvářet statistiky a přehledy

Za účelem analýzy Vašeho chování na webu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu informace v anonymizované podobě prostřednictvím analytického nástroje tohoto dodavatele:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí najdete zde.
 • Hotjar Ltd., Paceville St Julian's STJ 3141, Malta; podmínky ochrany soukromí najdete zde.

Pokud využití těchto cookies nevypnete v sekci Nastavení soukromí, které najdete v zápatí webu, a po našem upozornění kliknete na tlačítko „OK, souhlasím“, které je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce taktéž v sekci Nastavení soukromí.

6.3 Marketingové cookies

Slouží k personalizaci reklam a remarketingu. Třetím stranám umožňujeme uložit cookies, které mohou sloužit

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme na základě Vašeho souhlasu reklamním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.

Sociální a reklamních sítě, které využíváme, jsou:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí najdete zde.
 • Imper CZ s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Prague 5, Czech Republic, provozující Leady.cz; podmínky ochrany soukromí najdete zde.
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Park, Dublin 2, Irsko; podmínky ochrany soukromí najdete zde.
 • Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, provozující sociální síť Facebook; podmínky ochrany soukromí najdete zde.
 • Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, provozující vyhledávač Bing; podmínky ochrany soukromí najdete zde.
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Czech Republic, provozující reklamní síť Sklik.cz; podmínky ochrany soukromí najdete zde.

Pokud využití cookies třetích stran a předání Vašich údajů reklamním sítím nevypnete v sekci Nastavení soukromí a po našem upozornění kliknete na tlačítko „OK, souhlasím“, které je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení soukromí.

6.4 Odmítnutí a blokování souborů cookies

Omezení zpracování a blokování souboru cookies si můžete nastavit v sekci Nastavení soukromí.

Používání souborů cookies můžete odmítnout i nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že zablokováním všech souborů cookies je možné, že Vám web nebude fungovat správně a my Vám nebudeme moci poskytnout Vámi požadovanou službu.

7. Práva při zpracovávání osobních údajů

Jako subjekty údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

7.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

7.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování nikoliv však navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

7.5 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.6 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.

7.7 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by měli tyto postupy profilování právní účinky anebo by se Vás mohli obdobným způsobem významně dotknout.

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět v sekci Nastavení soukromí, které najdete v zápatí webu.

V případě uplatnění Vašich práv nebo žádostí kontaktujte správce údajů na kontaktních spojeních uvedených výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení na našem webu, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

Tyto zásady jsou účinné od 26. června 2022